บุคลากร

นางสาวซำสีนาร์ ยาพา
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การวิเคราะห์ภาษามลายู

- การแปล

ผลงานทางวิชาการ :

-  มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

-  พารีดา หะยีเตะ, สุกินา อาแล, สูฮัยลา บินสะมะแอ และซำสีนาร์ ยาพา. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง ความสามารถของการใช้อุปสรรคปัจจัยภาษามลายูในการเขียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

-  ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนและแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

-  อาซียะ วันแอเลาะ, ซำสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 - 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

นายมะนาวาวี มามะ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-  สัณฐานวิทยา

-  สัทศาสตร์ภาษามลายู

-  สรวิทยาภาษามลายู

ผลงานทางวิชาการ :

-  มะนาวาวี มามะ. (2559). สัณฐานวิทยา. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัณฐาณวิทยา, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

-  ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษเดือนกุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

-  มะนาวาวี มามะและซามียะห์ บาเละ. (2559). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายูถิ่นปาตานี. ใน สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ (บก.), ใน หนังสือรวมบทความศึกษาสถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนใต้, (หน้า 1-12 ). นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

-  อาซียะ วันแอเลาะ, ซำสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 - 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

-  Mamah, Manavavee & Nadaraning, Hasbullah. (2016). Percanggahan Pentafsiran Suku Kata Secara Fonologis dengan Secara Fonetik. In Prosiding Seminar Antarabangsa Memertabatkan Bahasa Melayu ASEAN Ke-3 25-26 Mei 2016. (pp.658-668). Pattani : Fatoni University.

-  Nadaraning, Hasbullah & Mamah, Manavavee. (2015). Sistem Sapaan dalam Masyarakat Melayu Patani Thailand Selatan. In Prosiding Seminar Internasional 2015 16 - 19 September 2015 (pp.197-220). Yokyakarta : Pustaka Senja.

- Mamah, M. and Hiroboumi, S. (2018). Vokal Beraspirat dan Konsonan Bergeminasi h [hh] ~ [hɦ] dalam Proses Penerbitan Kata Bahasa Melayu. Jurnal Bahasa. 18(1) :121-158

นางนุรฮูดา สะดามะ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การอ่านภาษามลายู

- อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู

- บทบาทและสถานะภาษามลายูในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ผลงานทางวิชาการ :

-  ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนและแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

- อาซียะ วันแอเลาะ, ซำสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 - 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

- Sadama, Nurhuda. (2015). Acquisition of Basic Malay Language Vocabulary:     A Case Study of Basic Reading among First Year Students of Baan Kholokaway Public School in Narathiwat Province. In Proceedings Language in Diverse Contexts : Pedagogy and Creativity 12 – 13  June 2015. (pp.326-334). Nakorn Si Thammarat: Walailak University

- Sadama, Nurhuda. (20xx). 

นางสาวพารีดา หะยีเตะ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-  โครงสร้างภาษามลายู

-  การเขียนภาษามลายู

-  วรรณคดีมลายู

ผลงานทางวิชาการ :

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

        Pareeda  Hayeeteh. Zulkifley Hamid, Kartini Wado & Suhaila Binsama-ae. 2015. SKIM UKM XIV ในหัวข้อ Universiti untuk Komuniti Asean : Kemakmuran, Keharmonian dan Kelestarian Ilmu ภายใต้หัวข้อ “Penambahan Konsonan Nasal pada Akhir Kata dalam Dialek Melayu Patani “ระหว่างวันที่ 25-27  November 2015  ที่ The Everly Hotel, Putrajaya, Malaysia

 

บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

          Melayu di Sempadan : Penghilangan Konsonan Obstruen – Homorganik dalam Dialek Melayu Patani,   GEOGRAFIA Online Malaysia Journal of Society and Space 11 issue 3 (18-41) 2015, ISSN 2180-2491 Pengajaran Bahasa Melayu Baku dalam Kalangan Komuniti Perbatasan : Satu Kajian Pengaruh Dialek Patani di Selatan Thai, GEOGRAFIA Online Malaysia Journal of Society and Space 11 issue 11 (36-44) 2015, ISSN 2180-2491

นางสาวสูฮัยลา บินสะมะแอ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-  อรรถศาสตร์ภาษามลายู

-  โครงสร้างภาษามลายู

-  การเขียนภาษามลายู

ผลงานทางวิชาการ :

- Attitudes of Yala Rajabhat University Student in Malay Language

- A Study of Folktale in Tambon Tanyong Luloh, Aumphur  Muang, Pattani.

- Struktur Pasif Dialek Melayu Patani, Seminar linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu (SALPBM KE-10) pada 6-7 Febuari 2018.

- Peranan Semantik Makrorole dalam Ayat Pasif Dialek Melayu Patani Berdasarkan Teori Role Reference Grammar (RRG, International Conference on Linguistics  UKM PALing (International Intergrated Conference UKM IIC 2018, 13-15 November 2018 Hotel Puri Pujangga, UKM

- PERANAN SINTAKSIS DIALEK MELAYU PATANI: ANALISIS ROLE AND REFERENCE GRAMMAR (RRG), Seminar Antarabangsa Pendidikan Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu Kedua 2019 (SAPBaSBUM 2) 25-26 Mac 2019 di Universiti Goethe, Frankfurt, Jerman. 

-  ANALISIS REPRESENTASI SINTAKSIS PASIF /ɲᴐ/  DIALEK MELAYU PATANI BERDASARKAN TEORI ROLE AND REFERENCE GRAMMAR (RRG), Jurnal Linguistik (Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia), Jurnal Linguistik Vol.23 (2) Disember 2019, ISSN 1823-9242 (092-109). 

นางสาวฟาซียะห์ เจ๊ะอาแว
(ธุรการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]