บุคลากร

นายมะนาวาวี มามะ
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-  สัณฐานวิทยา

-  สัทศาสตร์ภาษามลายู

-  สรวิทยาภาษามลายู

ผลงานทางวิชาการ :

-  มะนาวาวี มามะ. (2559). สัณฐานวิทยา. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัณฐาณวิทยา, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลk

-  ซามียะห์ บาเละ, ไซนีย์ ตำภู, มะนาวาวี มามะ และฮัสบุลลอฮ นะดารานิง. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)   

-  มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา, อับดุลรอแม สุหลง และมะนาวาวี มามะ. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

-  รอมยี มอหิ, มะนาวาวี มามะ และอักมาล เบ็ญหาวัน. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ต่อการใช้บริการมัสยิดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ: ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

-  มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

-  ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษเดือนกุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

-  มะนาวาวี มามะและซามียะห์ บาเละ. (2559). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายูถิ่นปาตานี. ใน สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ (บก.), ใน หนังสือรวมบทความศึกษาสถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนใต้, (หน้า 1-12 ). นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

-  อาซียะ วันแอเลาะ, ซำสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของ   ภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 - 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย   ราชภัฏเพชรบูรณ์.

-  Mamah, Manavavee & Nadaraning, Hasbullah. (2016). Percanggahan Pentafsiran Suku Kata Secara Fonologis dengan Secara Fonetik. In Prosiding Seminar Antarabangsa Memertabatkan Bahasa Melayu ASEAN Ke-3 25-26 Mei 2016. (pp.658-668). Pattani : Fatoni University.

-  Nadaraning, Hasbullah & Mamah, Manavavee. (2015). Sistem Sapaan dalam Masyarakat Melayu Patani Thailand Selatan. In Prosiding Seminar Internasional 2015 16 - 19 September 2015 (pp.197-220). Yokyakarta : Pustaka Senja.

- Mamah, M. and Hiroboumi, S. (2018). Vokal Beraspirat dan Konsonan Bergeminasi h [hh] ~ [hɦ] dalam Proses Penerbitan Kata Bahasa Melayu. Jurnal Bahasa. 18(1) :121-158

นางนุรฮูดา สะดามะ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การอ่านภาษามลายู

- อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู

- บทบาทและสถานะภาษามลายูในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ผลงานทางวิชาการ :

- มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ยะลา : มหาวิทยาลัย  ราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

-  ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนและแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

- อาซียะ วันแอเลาะ, ซำสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของ   ภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 - 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย   ราชภัฏเพชรบูรณ์.

- Sadama, Nurhuda. (2015). Acquisition of Basic Malay Language Vocabulary:            A Case Study of Basic Reading among First Year Students of Baan Kholokaway Public School in Narathiwat Province. In Proceedings Language in Diverse Contexts : Pedagogy and Creativity 12 – 13  June 2015. (pp.326-334). Nakorn Si Thammarat: Walailak University

นางสาวซำสีนาร์ ยาพา
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การวิเคราะห์ภาษามลายู

- การแปล

ผลงานทางวิชาการ :

-  มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

-  พารีดา หะยีเตะ, สุกินา อาแล, สูฮัยลา บินสะมะแอ และซำสีนาร์ ยาพา. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง ความสามารถของการใช้อุปสรรคปัจจัยภาษามลายูในการเขียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

-  ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนและแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

-  อาซียะ วันแอเลาะ, ซำสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 - 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

นายอัฟฟาน สามะ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-  การเขียนภาษามลายู

ผลงานทางวิชาการ :

 

- อัฟฟาน สามะ.(2559). การเขียนภาษามลายู 2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนภาษามลายู 2, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

-  มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

-   ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนและแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

-  อาซียะ วันแอเลาะ, ซำสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของ   ภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 - 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

นายมูหมัด เจะและ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- สัทศาสตร์ภาษามลายู

- สรวิทยาภาษามลายู

ผลงานทางวิชาการ :

- Mumad Chelaeh, Rahim Aman, Shahidi A. Hamid, Nazihah Najwa Othaman, Suhailah Ruslan, Nooraniza Abu Bakar, Rusydiah A. Salam, Fatin Hakimah M. Fadzil, Miss Deela Sinur (2017) PENEROKAAN MAKLUMAT LINGUISTIK DALAM DIALEK MELAYU JUGRA: PENELITIAN FONOLOGI STRUKTURAL (Discovery of linguistic features in Jugra dialect: Structural Phonology Analysis) e-bangi Journal of Social Science and Humanities Vol. 12, No. 3 (2017), 025 ISSN: 1823-884x FSSK UKM.

นางสาวพารีดา หะยีเตะ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-  

-  

-  

ผลงานทางวิชาการ :

-  

-  

-  

นางสาวสูฮัยลา บินสะมะแอ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-  

-  

-  

ผลงานทางวิชาการ :

- Attitudes of Yala Rajabhat University Student in Malay Language

- A Study of Folktale in Tambon Tanyong Luloh, Aumphur  Muang, Pattani.

- Struktur Pasif Dialek Melayu Patani, Seminar linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu (SALPBM KE-10) pada 6-7 Febuari 2018.

- Peranan Semantik Makrorole dalam Ayat Pasif Dialek Melayu Patani Berdasarkan Teori Role Reference Grammar (RRG, International Conference on Linguistics  UKM PALing (International Intergrated Conference UKM IIC 2018, 13-15 November 2018 Hotel Puri Pujangga, UKM

- PERANAN SINTAKSIS DIALEK MELAYU PATANI: ANALISIS ROLE AND REFERENCE GRAMMAR (RRG), Seminar Antarabangsa Pendidikan Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu Kedua 2019 (SAPBaSBUM 2) 25-26 Mac 2019 di Universiti Goethe, Frankfurt, Jerman. 

-  ANALISIS REPRESENTASI SINTAKSIS PASIF /ɲᴐ/  DIALEK MELAYU PATANI BERDASARKAN TEORI ROLE AND REFERENCE GRAMMAR (RRG), Jurnal Linguistik (Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia), Jurnal Linguistik Vol.23 (2) Disember 2019, ISSN 1823-9242 (092-109). 

นางสาวฟาซียะห์ เจ๊ะอาแว
(ธุรการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]