ประวัติความเป็นมา

26 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เริ่มเปิดใช้หลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งที่ผ่านมามีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใน ปี พ.ศ. 2549   เป็นการปรับปรุงตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2551 และปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี   พ.ศ. 2555 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ

       ในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้คำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีความหลากหลายด้านภาษาที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้สื่อสารในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และบูรไนดารุสซาลาม เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลามีความเห็นว่าในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษามลายูโดยตรง ได้ให้ความสำคัญโดยให้มี การจัดการเรียนการสอนภาษามลายูขึ้น นอกจากนั้นการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์จำเป็นต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากลที่สามารถสื่อสารได้ทั่วโลก เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมด้านภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

2. เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

3. คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นควรให้เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

4. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 28 ธํนวาคม 2554

5. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555