ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

26 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

สื่อสารเข้าใจ นำไปพัฒนาสังคมให้เกิดความสันติสุข

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถบูรณาการความรู้ภาษามลายูกับทักษะทางปัญญา

มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่สันติ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ