วัตถุประสงค์

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

enlightenedวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 5 ด้านดังนี้

1. มีความรูั ความสามารถและทักษะการใช้ภาษามลายูในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถใช้ภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี

2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. มีความภูมิใจในตนเอง และสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษามลายู

4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองได้

5. เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์รองรับการเข้าสู่ตลาดงานประชาคมอาเซียน