ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้องหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษามลายู

ชั้น 6 ห้อง 601 อาคาร 24 (อาคารสังคมศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 50000

อีเมลล์ : [email protected]