ชื่อหลักสูตร

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชาภาษามลายู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

  1. :   25501571103093
  2. :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
  3. :   Bachelor of Arts Program in Malay Language

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ภาษาไทย  :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)

                 ชื่อย่อ   :   ศศ.บ. (ภาษามลายู)

        ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts (Malay Language)

                  ชื่อย่อ   :  B.A. (Malay Language)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด