โครงสร้างหลักสูตร

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

enlightenedโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

laugh รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง 2555

smiley แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

enlightenedโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

laugh รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง 2560

smiley แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560