รูปแบบหลักสูตร

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.
  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

       ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต

  1. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

       3. ประเภทของหลักสูตร     

             หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

       4. ภาษาที่ใช้

            จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษามลายู

       5. การรับเข้าศึกษา
            รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษามลายูได้