อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

yes อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

- นักประชาสัมพันธ์ภาษามลายู

- นักแปลภาษา

- ล่าม

- นักเขียนภาษามลายู

- นักจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ด้านภาษามลายู

- นักวิชาการอิสระด้านภาษามลายู

- ประกอบอาชีพอิสระ