คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) คลังเอกสาร

>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

>> คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562