แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนอุดหนุนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย

15 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 คน

ได้รับทุนอุดหนุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2562 ได้แก่

1. นายมูฮำหมัดซะอูดี เจะดือราแม รหัสนักศึกษา 405937018

2. นางสาวนูรอาซีกีน บราเฮงบลูกา รหัสนักศึกษา 405937035

3. นางสาวนูรฮูดา ตอกอ รหัสนักศึกษา 405937040

4. นางสาวนูรมี เจ๊ะมิง รหัสนักศึกษา 405937041