คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค้างคืนที่พิพิธภัณฑ์รัฐตรังกานู

2 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

จำนวน 20 คน ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค้างคืนที่พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย

เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 ของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ซึ่งเป็นกิจกรรมค้างคืน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภาษามลายู จัดโดยพิพิธภัณฑ์รัฐตรังกานู เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และมีทัศนติที่ดีต่อภาษามลายู เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของภาษามลายูเป็นอย่างดี เพราะประสบการณ์ที่ได้รับนั้นไม่มีในตำรา โอกาสมาเราจึงคว้าไว้ หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. พร้อมรับทุกโอกาสและมอบให้นักศึกษาทุกคนที่สนใจ เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป