กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นมลายู บูรณาการเรียนการสอนรายวิชา ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น ปีการศึกษา 62

11 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นมลายู

กิจกรรมเชิงบูรณาการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น ปีการศึกษา1/62 ณ ลานวัฒนธรรม อาคารสังคมศาสตร์

โดยอาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์นุรฮูดา  สะดามะ กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่1

แต่ละกลุ่มร่วมการประกวดการทำอาหารท้องถิ่นมลายู (Masakan Melayu Asli)

ซึ่งนักศึกษาได้องค์ความรู้ เทคนิคต่างๆในการเตรียม ปรุง และการนำเสนอ (Presentation) อาหารของแต่ละกลุ่ม

โดยมีคณะกรรมการตัดสิน 4 ท่าน ดังนี้ อ.ดร.มัสวิณี สาและ อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม อ.นินุสรา มินทราศักดิ์ และอ.มูฮำหมัดสุกรี หะยิสานิ

ขอขอบคุณคณะกรรมการที่กรุณาสละเวลาในวันนี้ และหวังว่านักศึกษาสามารถนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อไปพัฒนาการทำอาหารท้องถิ่นมลายูให้มีรสชาติที่ดี ใส่ใจการคัดสรรวัตถุดิบ และสามารถอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นมลายูให้คงอยู่ต่อไป
ขอบคุณคุณท่านประธานหลักสูตรอ.มะนาวาวี มามะ และ
น้องเลขาหลักสูตรที่เอื้ออำนวยความสะดวก
ให้กิจกรรมในวันนี้ดำเนินลุล่วงไปด้วยดี

และที่สำคัญนักศึกษา JBM 62 ทุกคนที่มีสปิริต ความเป็นทีม (Teamwork) มีความตั้งใจ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการจัดกิจกรรม

ถ้าพวกคุณไม่สามัคคี กิจกรรมวันนี้คงไม่สำเร็จนะคะ ขอให้รักษาและนำบทเรียนในวันนี้ปรับใช้ในคราวต่อไปให้ดียิ่งขึ้น