นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ได้เข้ารับฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการที่กระทรวงการต่างประเทศ

29 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นนักศึกษา
นายนัศรุดดีน ยามา นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการที่กระทรวงการต่างประเทศ 
โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการระหว่างวันที่ 15 - 28 มกราคม 2563 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน จาก 3 สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
และในพิธีปิดโครงการนักศึกษาได้เข้าพบรัฐมนตรีการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ
yes ซึ่งในโอกาศนี้ นายนัศรุดดีน ยามา ได้รับหน้าที่เป็นประธานนักศึกษาในโครงการนี้ด้วย 
นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ทุกคนสามารถได้รับเช่นกัน เพียงแค่เราไม่หยุดพัฒนาตนเอง