บริการยืม - คืน หนังสือภาษามลายู อ่านนอกเวลาสำหรับผู้ที่สนใจ

8 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ

บริการยืม - คืน หนังสือภาษามลายู อ่านนอกเวลาสำหรับผู้ที่สนใจ

ห้องหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้น 6 อาคาร 24 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมายเหตุ : เวลาการยืม 7 วันต่อครั้ง สามารถยืมต่อได้แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ในเวลาราชการเท่านั้น