บุคลากร

นางสาวไซนีย์ ตำภู
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การสอนภาษามลายู

- วรรณกรรมมลายู

ผลงานทางวิชาการ :

- ( 2558 ). วิเคราะห์ความแตกต่างการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลในการเรียนรู้ภาษามลายู ( มาตรฐาน ) ซึ่งเป็นภาษาที่สองของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูในมหาวิทยาลัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

- ( 2558 ). การสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ( ผู้ร่วมวิจัย )

- ( 2558 ). การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ( ผู้ร่วมวิจัย )

- ( 2558 ). พจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ ภาษาอินโนีเซีย-ไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. ( กำลังดำเนินการ )

- ( 2557 ). วิเคราะห์ความสามารถของการใช้คำบุพบทภาษามลายูในงานเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

- ( 2555 ). พจนานุกรมฉบับพกพา ภาษาอินโดนีเซีย-ไทย และไทย-อินโดนีเซีย กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

นางสาวซามียะห์ บาเละ
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การสอนภาษามลายู

- ภาษาศาสตร์ภาษามลายู

ผลงานทางวิชาการ :

- ( 2559 ). การสำรวจความพึงพอใจในการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

- ( 2559 ). การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

- มะนาวาวี มามะ และซามียะห์ บาเละ. (2559). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายูถิ่นปัตตานี. ในสุภสเมตยุนยะสิทธิ์ (บก.), ใน หนังสือรวมบทความศึกษาสถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนใต้, (หน้า 1 - 12). นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์

- ภาษาศาสตร์เชิงสังคม

ผลงานทางวิชาการ :

- ( 2558 ). การสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ( (ู้ร่วมวิจัย )

- ( 2557 ). ความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อการใช้บริการมัสยิดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ: ยะลา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ( ผู้ร่วมวิจัย )

 - 2018:ID , THE EFFICACY OF ROUND ROBIN METHOD IN TEACHING THE HISTORY MALAY LANGUGE DEVELOPMEN

- Mamah, Manavavee & Nadaraning, Hasbullah. (2016). Percanggahan Pentafsiran Suku Kata Secara Fonologis dengan Secara Fonetik. In Prosiding Seminar Antarabangsa Memertabatkan Bahasa Melayu ASEAN Ke-3 25-26 Mei 2016. (ยย.658-668). Pattani : Fatoni University.

- Nadaraning, Hasbullah & Mamah, Manavavee. (2015). Sistem Sapaan dalam Masyarakat Melayu Patani Thailand Selatan. In Prosiding Seminar Internasional 2015 16 - 19 September 2015 (PP.197-220). Yokyakarta : Pustaka Senja.

- Hasbullah Nadaraning, Aleeyah Masae, Samiyah Baleh, Sainee Tamphu.(2017). The Efficacy of Round Robin Method in Teaching teh History of Malay Language Development. In International Conference on Higher Education Enhancing Competitiveness in Asia 27 - 28 October 2017 (pp.129). Malang : Brawijaya University.

อ.อาลียะห์ มะแซ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ผลงานทางวิชาการ :

 - 2018:ID , THE EFFICACY OF ROUND ROBIN METHOD IN TEACHING THE HISTORY MALAY LANGUGE DEVELOPMEN

- Hasbullah Nadaraning, Aleeyah Masae, Samiyah Baleh, Sainee Tamphu.(2017). The Efficacy of Round Robin Method in Teaching teh History of Malay Language Development. In International Conference on Higher Education Enhancing Competitiveness in Asia 27 - 28 October 2017 (pp.129). Malang : Brawijaya University.

อ.การ์ตีนี วาโด
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- โครงสร้างภาษามลายู

- การเขียนภาษามลายู

- ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

- เทคนิคการสอนภาษามลายูสำหรับครูภาษามลายู

- วิธีการสอนภาษามลายูระดับประถม

- อิทธิพลภาษาถิ่นในการสอนภาษามลายู

ผลงานทางวิชาการ :

- Pareeda Hayeeteh. Zulkifli Hamid, Kartini Wado & Suhaila Binsama-ar. 2015. SKIM UKM XIV ในวหัวข้อ Universiti untuk Komuniti Asean : Kemakmuran, Keharmonian dan Kelestarian Ilmu ภายใต้หัวข้อ "Penambahan Konsonan Nasal pada Akhir Kata dalam Dialek Melayu Patani" ระหว่างวันที่ 25-27 November 2015 ที่ The Everly Hotel, Putrajaya, Malaysia

- Kartini Wado, Zulkifli Hamid,  Pareeda Hayeeteh & Suhaila Binsama-ar. 2015. ภายใต้หัวข้อ "Pengajaran bahasa Melayu baku dalam Kalangan Komuniti perbatasan: Satu kajian pengaruh dialek Patani di Selatan Thailand" GEOGRAFIA Online Malaysia Journal of Society and Space 11 issue 11 (36-44) 2015, ISSN 2180-2491

- Kartini Wado, Zulkifli Hamid,  Pareeda Hayeeteh & Suhaila Binsama-ar. 2015. ภายใต้หัวข้อ "PENGARUH DIALEK MELAYU PATANI DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU DI SELATAN THAILAND: SATU KAJIAN KES"

- Kartini Wado & Zamri Mahamad. 2019. ภายใต้หัวข้อ " GANGGUAN DIALEK MELAYU PATANI DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU DI SELATAN THAILAND"

นางสาวมาซีเตาะ บือซา
(เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]