ประวัติความเป็นมา

20 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

     การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการจะพัฒนาคุณภาพความรู้ และการศึกษาของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องอาศัยปัจจัยหลักในการทำให้คนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมในระดับชาติและนานาชาติ คือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับสมรรถภาพของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ด้วย เดิมทีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษามลายูในปีการศึกษา 2551 โดยโครงสร้างของรายวิชาจะเน้นเนื้อหาทางด้านภาษาศาสตร์ภาษามลายู และมีจุดเด่นของหลักสูตรคือการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย สาขาวิชาภาษามลายูเป็นสาขาที่มีความสำคัญและมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากมีหลักสูตรเปิดสอนจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษามลายู คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้สำรวจหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการเปิดหลักสูตร แต่มีความแตกต่างกันเป็นจำนวนหนึ่ง เช่น ภาษามลายู มลายูศึกษา อินโดนีเซียศึกษา เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ พบว่าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาษามลายูจะเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบให้ศึกษาทางด้านภาษา และวัฒนธรรมมลายู

          จากการเก็บข้อมูลและสรุปผลความต้องการของผู้เรียน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู และสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เพื่อรองรับการประกอบอาชีพของนักศึกษาทางด้านวิชาชีพครู และได้วางโครงสร้างหลักสูตรที่เน้นภาษาศาสตร์ภาษามลายู และการสอนภาษามลายูที่สอดคล้องกับ มคอ. 1 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) โดยในปัจจุบันนี้จากผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมาก ที่มีการเรียนการสอนภาษามลายู แต่ขณะเดียวกันครูผู้สอนที่จบการศึกษาในประเทศไทยไม่มีคนที่จบการสอนภาษามลายูแม้แต่คนเดียว การเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จะเป็นการช่วยให้บัณฑิตมีกำลังใจในการเรียนรู้ เรียนรู้แบบมีเป้าหมาย และเป็นที่ต้องการของสถานศึกษา

 จุดเด่นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คือนักศึกษาได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ทางด้านภาษามลายูที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง สามารถจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษามลายูที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่  การสอนที่มีการผนวกในส่วนของภาษาและวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดออกไปโดยครูมลายูที่มีใจรักในภาษา และอัตลักษณ์ของตนเอง อีกทั้งบัณฑิตสามารถออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษามลายูที่มีความสอดคล้องกับความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษามลายู เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่มีการเปิดสอนภาษามลายูทางด้านวิชาชีพครู และสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภาษามลายูทั้งทางด้านการสอน และภาษาศาสตร์ภาษามลายูทั้งในระดับชาติและระดับอาเซียนได้ 

     รายละเอียดในเล่มหลักสูตรนี้ ประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลทั่วไป  2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาอาจารย์ 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) หมวดการประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

          ในนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ที่ส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น