ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

20 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านภาษามลายูเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ และเป็นครูมืออาชีพในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นผลิต บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ด ารงตนอย่าง มีความสุขในสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ว่าบัณฑิตทุกคนต้อง “เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน สื่อสารภาษามลายูกลางได้” ดังนั้น หลักสูตร จึงเล็งเห็นความส าคัญในการผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในสาขาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  ความสำคัญของหลักสูตร

               จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน จึงส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อตอบรับการแข่งขันที่สูงขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี และการหลั่งไหลของวัฒนธรรม บุคลากรภายในประเทศต้องเป็นผู้มีความรู้กว้างไกล คือ ต้องรู้ทั้งสถานการณ์ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อจะได้นำไปเผยแพร่แก่คนภายนอกได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบหาข้อมูล รับรู้ข่าวสาร โดยเฉพาะภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในกลุ่มประชาคมอาเซียน ความรู้และทักษะด้านภาษามลายูจะช่วยให้การติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล สืบค้นข้อมูลข่าวสาร เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูภาษามลายูให้มีคุณสมบัติพร้อมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

       1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอนวิชาภาษามลายูภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษามลายูได้

        2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

        3. มีความภูมิใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

        4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้