วัตถุประสงค์

29 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

วัตถุประสงค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูภาษามลายูให้มีคุณสมบัติพร้อมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1. มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษามลายูภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษามลายูได้

2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. มีความภูมิใจในตัวเอง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้