" การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ในระบบ ThaiMOOC "

29 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ในระบบ ThaiMOOC 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น ๒ อาคารสังคมศาสตร์ ( อาคาร ๒๔ )

สำหรับนักศึกษารหัส ๕๘ ที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถติดต่อและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาดังกล่าวได้