จำนวนหน่วยกิจ/รูปแบบหลักสูตร

27 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

- จำนวนหน่วยกิจ

ไม่น้อยหว่า 169 หน่วยกิจ

- รูปแบบหลักสูตร

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

2. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษามลายู

3. รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ