กิจกรรม การแข่งขันตอบคำถามทักษะภาษามลายู

21 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ทางศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากลและการแข่งขัน

ตอบคำถามทักษะภาษามลายู โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างๆให้แก่นักศึกษา ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งตอบคำถามทักษะภาษามลายู รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดงนี้

1. นางสาวหาสนะ สาแล

2. นางสาวนูรียะ ยานยา

3. นางสาวซอบารียะห์ ดามะเล๊าะ