กิจกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

15 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา