กิจกรรม กลวิธีการเขียนแผนภาษามลายู

4 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรมกลวิธีการเขียนแผนการสอนภาษามลายู ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม SAC ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา