หลักสูตรภาษามลายู ค.บ. จัดกิจกรรม กลวิธีการเขียนแผนการสอนภาษามลายู

7 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2562) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จัดกิจกรรม อบรมกลวิธีการเขียนแผนการสอนภาษามลายูให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
โดยได้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและทบทวนการเขียนแผนการสอนอีกครั้งให้ ก่อนที่นักศึกษาจะออกสังเกตุการณ์สอนในภาคการศึกษานี้