นักศึกษา ปี 1 ภาษามลายู ค.บ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

9 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษามลายู ค.บ. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ Microsoft Office 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในชั้นเรียน และสามารถนำไปต่อยอดในกิจกรรมอื่น ๆ ได้ 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักวิทยบริการ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างสูง