กิจกรรม กลวิธีการเขียนแผนการสอนภาษามลายู รุ่นที่ 2

8 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 33 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรม กลวิธีการเขียนแผนการสอนภาษามลายู รุ่นที่ 2 ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยวิทยากร คือ นายอับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ