กิจกรรม การแสดง มรย.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

21 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรม การแสดง มรย.วิชาการประจำปีการศึกษา 2562 โดยตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 จำนวน 20 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา