กิจกรรม อบรมปรับพื้นฐานทางด้านภาษาไทย

5 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทางวิชาการ ภายใต้กิจกรรม อบรมปรับพื้นฐานทางด้านภาษาไทย ในวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา