กิจกรรม Workshop เรื่อง Google for Education

25 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรม Workshop เรื่อง การใช้งาน Google for Education ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  เวลา ๐๙.๐๐ –  ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       ( ๒๕ – ๖๐๕ ) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา