กิจกรรม Program Jejak Genom Diaspora Melayu

30 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ (27 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัย UITM (Universiti Teknologo Mara) ร่วมมือกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการพัฒนาศักยภาพภาษามลายูและวรรณกรรมมลายู ภายใต้โครงการ Jejak Genom Diaspora Melayu รวมทั้งได้ทำกิจกรรมทั้งในและนอกรั้วมหาลัย ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ร่วมกิจกรรม Workhop ด้านภาษาและวรรณกรรมมลายู วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ร่วมกิจกรรม ณ. หมู่บ้าน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่วมกับชาวบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒธรรมมลายูร่วมกัน