กิจกรรม สานสัมพันธ์ไมตรี

10 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรี เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวเพื่อนๆในชั้นเดียวกัน