นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู คบ. จัดโครงการ JENDELA MELAYU

28 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารประกอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 - 4 ได้จัดโครงการ JENDELA MELAYU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา