ขอเรียนเชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน/พัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษามลายู เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากโรงเรียนที่มีการจัดระบบการเรียนการสอนภาษามลายู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –   ๑๖.๐๐ น.   ณ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา จังหวัดสงขลา