ขอเรียนเชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนกลอนภาษามลายู 20 - 21 มี.ค. 63

10 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการเขียนกลอนภาษามลายู ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 33 คน เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา