เรียนเชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

30 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้แก่นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. โดยใช้การอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google meet