โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

29 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) สถานที่ฝึกประสบการณ์