โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) สถานที่ฝึกประสบการณ์