สถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ ๕ รหัส ๕๙

1 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) สถานที่ฝึกประสบการณ์

yes โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

yes โรงเรียนเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

yes โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

yes โรงเรียนบ้านวังกว้าง อำเภอแม่ลาย จังหวัดปัตตานี

yes โรงเรียนบ้านเจาะกือแย อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

yes โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

yes โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

yes โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

yes โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

yes โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

yes โรงเรียนบ้านกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

yes โรงเรียนยารอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

yes โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

yes โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

yes โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

yes โรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

yes โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

yes โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

yes โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

yes โรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

yes โรงเรียนบ้านกูวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

yes โรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

yes โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส