ขอเรียนเชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนวรรณคดีมลายูสำหรับครูภาษามลายู

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู กำหนดจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมที่ ๓๘ เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ (ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู) ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๖๓                            เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ประชุมเซียน ตาน ฮวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา