กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

2 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู และนักศึกษาหลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู รหัส 59 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิม                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ชั้นปีสุดท้าย) ในวันที่ 1 เมษายน 2564                                        เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา