อาจารย์อาลียะห์ มะแซ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงกฏหมายที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

2 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ 2 เมษายน 2564 อาจารย์อาลียะห์ มะแซ อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงกฏหมายที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ กิจกรรมพัฒนากฏหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2564 ณ หอประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณสารราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา