คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Log Frame (Logical Framework) จังหวัดกระบี่

9 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Log Frame (Logical Framework)  ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2564 ณ ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย