กิจกรรม Open House

9 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้มีการจัดโครงการ Open House ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 - 23.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา สาขาวิชาภาษามลายู