กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์

11 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษามลายู เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีต่อไป ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา