กีฬาสีหลักสูตร

11 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ฯ ตลอดจนเป็นการสร้างตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของกีฬา รวมทั้งสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ในวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรม ( กีฬา ) ชั้น ๓ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา