คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้นิเทศออนไลน์ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

9 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ 9 เมษายน 2564 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้นิเทศออนไลน์ สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพื่อให้คำปรึกษา ดูแล และให้กำลังใจแก่นักศึกษาทุกคน ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.00 น.