คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมประชุมหลักสูตร เพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับประเมิน SAR ปี 2563

6 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมประชุมหลักสูตรพร้อมกัน เพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการประเมิน SAR ปี 2563 ณ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (24-602)