ประวัติความเป็นมา

13 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

สิงห์เทา ชายแดนใต้

     หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฏหมายมหาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2561

    รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสิงห์ที่สามารถปรับตัวอยู่ได้ทุกสังคม เพราะรู้จักคิด มีการไตร่ตรองใช้เหตุผล และพร้อมนำพาสังคมสู่ความรักสามัคคีและสันติสุข ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า    “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น....คลังปัญญาชายแดนใต้”

สีเทา เป็นสีของสมอง หมายถึง ความคิด การไตร่ตรอง ใช้เหตุผล

สีชมพู เป็นสีของความรัก หมายถึง ความรู้รักสามัคคี