ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

13 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยหนุนเสริมความรู้ด้านกฎหมายมหาชน ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของนักปกครองที่ดี ตระหนักในความเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง พร้อมทั้งนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

ปรัชญาของหลักสูตร

  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านรัฐศาสตร์ มีความเป็นผู้นำทางความคิดและกล้าแสดงออกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและส่วนรวม อีกทั้งเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่ เพื่อนำพาสังคมไปสู่ความสันติสุข

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางวิชาชีพ

  - สามารถสื่อสาร วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง

  - เข้าใจการใช้อำนาจของรัฐ ทั้งที่เป็นการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีเหตุผลและมีความคิดริเริ่ม

  - บัณฑิตสามารถชี้นำสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อสาธารณะ อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่และสังคมโดยรวม

• มีศักยภาพและความสามารถในการทำงานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

  - มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  - มีความสามารถในการปรับตัว การคิดวิเคราะห์   การแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• มีศักยภาพในการบูรณาการการเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์

  - มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

  - มีพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

 

อัตลักษณ์

  มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตสำนึกในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและส่วนรวม เพื่อนำพาสังคมสู่สันติสุข